Seksjonering av furu

Utstyr som brukes ved trearbeid

Kolling av lind

Trepleie
Vår trepleier har ETW (European Tree Worker) sertifisering og lang erfaring. I tillegg har vi to ansatte med mye erfaring fra trefelling og trepleie. Dermed kan vi påta oss vanskelige jobber som seksjonering av trær der vanlig felling ikke er mulig (over hus, mellom hus, langs kraftledninger osv.) 

Vi kan også tilby fjerning av ved/stammer, flising av kvist og stubbefresing. 

Rapport om naturmangfold i byggesaksbehandling
Vi kan hjelpe grunneiere/tiltakshavere med å lage rapporter om biologisk mangfold og gjøre vurderinger i henhold til Naturmangfoldloven og forskrifter. 
En slik rapport er ofte påkrevet i forbindelse med bygge- eller delesøknader. Ved utarbeidelsen sjekker vi flere databaser om det er registrert verdifullt/vernet biologisk mangfold, foretar en befaring og gir deretter en vurdering/konklusjon utfra funnene vi gjør.